Nákup

Všeobecné obchodné podmienky

 • Dodacie a platobné podmienky
 • Množstevné zľavy
 • Záruka a reklamácie
 • Ochrana osobných údajov
 • AKO VYHĽADAŤ KNIHU V PONUKE
 • AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVANÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Dodacie a platobné podmienky

 • Doprava tovaru

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty spravidla do 3 dní od prijatia objednávky, najneskôr do 7 dní.

Ak titul práve nemáme na sklade, vašu objednávku naďalej evidujeme a pošleme Vám ho v ďalšej zásielke ihneď, ako bude k dispozícii.

Nákup a odber tovaru u predávajúceho je možné uskutočniť:

 1. zaslaním tovaru na dobierku
 2. priamym odberom tovaru a platbou v hotovosti (zákazník obdrží po zaplatení doklad z elektronickej registračnej pokladne)
 3. priamym odberom tovaru a platbou na faktúru (pri väčšom odbere nad 100 Eur), priamy predaj do 100 Eur zabezpečujú naši obchodní partneri, napríklad predajne ELITA.

Tovar zasiela predávajúci na dobierku prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.). K hodnote objednaného tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtovaný logistický príplatok podľa celkovej sumy objednávky, poistného a hmotnosti zákazky.

Základná orientačná tabuľka pre výpočet logistického príplatok vrátane DPH:

Druh odberu Suma objednávky Poistné Hmotnosť spolu Poplatok
Priamy odberNad 100 Eurnieľubovoľnázadarmo
DobierkaDo 30 Euránodo 1 000 g2,20 Eur
DobierkaDo 30,00 Euránonad 1 000 g2,70 Eur
DobierkaOd 30,01 Euránonad 1 000 g3,30 Eur

 • Platobné podmienky

Tovar zasielame na dobierku. Súčasťou každej zásielky je faktúra. V prípade, že Vám z určitých dôvodov dobierka nevyhovuje, je možné vyžiadať predfaktúru, ktorú Vám obratom zašleme na zadaný e-mail. Po jej úhrade Vám bude zaslaný tovar.

Množstevné zľavy

Ceny sú uvedené vrátane DPH 10 % pri knihách, 20 % ostatné produkty.

Záruka a reklamácie

Ak sa kupujúci považuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, poskytuje predávajúci na tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím alebo bezprostredne po prevzatí pozorne prezrieť a skontrolovať. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci musí v reklamácií výslovne a jednoznačne uviesť, akú/é konkrétnu/e vadu/y vytýka, jej/ich opis, ako sa vytýkaná/é vada/y navonok prejavuje/ú a aké právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Pokiaľ reklamácia nemá náležitosti podľa predchádzajúcej vety, vyzve predávajúci kupujúceho na jej doplnenie.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je jej písomné vyhotovenie spĺňajúce všetky vyššie uvedené náležitosti spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou (prípadne jej kópiou) osvedčujúcou kúpu tovaru doručené predávajúcemu a od tohto času plynie predávajúcemu lehota na vybavenie reklamácie. Riadne uplatnenú reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť ihneď, najneskôr do 30 dní.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Neodôvodnená reklamácia bude zamietnutá. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru spolu s písomným vyhotovením reklamácie spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti a faktúry (prípadne jej kópiou) prostredníctvom obyčajnej alebo doporučenej poštovej zásielky na adresu: Ing. Alexander Šúbert, CSc. - KARTPRINT, Andrusovova 1, 851 01 Bratislava; predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierkovej zásielky.

Predávajúci nezodpovedá za názory, stanoviská a postoje uvedené prostredníctvom publikácií, ktorý ponúka a takéto názory, stanoviská alebo postoje sa nepovažujú za vadu tovaru.

Pred zaslaním reklamovaného tovaru Vám odporúčame sa skontaktovať s nami s cieľom konzultácie pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie telefonicky na mobilnom čísle :
0903 461 055 (T-com) alebo e-mailom: subert@progres-ts.sk

Ochrana osobných údajov

Vydavateľstvo KARTPRINT spracováva údaje o zákazníkoch svojho on-line obchodu len na účel identifikácie klienta v poštovom a platobnom styku. Chráni vaše údaje ako dôverné a neposkytuje ich tretím stranám.